Print This Page


Lilli Japec

-- doctoral thesis --

Quality Issues in Interview Surveys - Some ContributionsSammanfattning
Avhandlingen behandlar olika aspekter på hur intervjuarna påverkar utfallet av en intervjustudie. Den försöker skapa en helhetsteori där litteraturen hittills bestått utav att varje aspekt behandlats för sig. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som innehåller fyra artiklar. "Errors in Interviewer Administered Surveys - a Framework", - The Interview Process and Interviewer Burden", "Interviewer Burden, Behaviour and Attributes, Effects on Data Quality in the European Social Survey"and "Effects of Field Efforts on Non-Response Bias and Costs". Två av artiklarna rapporterar resultatet av empiriska studier av intervjuare och bakomliggande teoriutveckling, en innehåller både empiriskt material och ny teoriutveckling och en är en översiktsartikel kombinerad med nya teorier. Avhandlingens synsätt är dels att intervjuprocessen är en kognitiv process och påverkas av intervjuarnas mentala processer, dels att intervjuresultatet påverkas negativt av intervjuarbördan dvs främst av de arbetsmoment som intervjuaren upplever som besvärliga eller t o m obehagliga och av intervjuarens totala arbetsbörda vilket kan leda t ex till stress.Keywords: Interviewer cognitive process, interviewer burden, nonresponse bias, fieldwork, call attempts, interviewer interest, European Social Survey, Labour Force Survey, interviewer attitudes, interviewer strategies, interviewer satisficing.

ISBN 91-7155-155-7